Opći uvjeti poslovanja

(N.N. 144/2012) agencija Home line d.o.o. (u daljem tekstu posrednik) donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ČLANAK 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

ČLANAK 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje: Posrednik u prometu nekretnina – agencija za poslovanje nekretninama Home line d.o.o., Mletačka 12, 52100 Pula. Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina. Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

ČLANAK 3.

PONUDA NEKRETNINA

Ponuda Agencije Home line d.o.o. se temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca. Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni sklapanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine. Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Agencije. Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca. Ponude Agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi. Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Agenciju o tome pisanim putem (elektronička pošta).

ČLANAK 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima a plative su u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

ČLANAK 5.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu. Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla. Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati Ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko Posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju sa kupcem.

ČLANAK 6.

Ako nekretnina ima više suvlasnika tada su svi suvlasnici dužni Poredniku potpisati Ugovor o posredovanju. Suvlasnici mogu jednom suvlasniku dati punomoć za sklapanje Ugovora o posredovanju kao I za pregovaranje o pravnom poslu i u konačnici za sklapanje pravnog posla sa trećom stranom.

ČLANAK 7.

OBVEZE POSREDNIKA

Radi ostvarenja obveze iz Ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje naročito obavljati sljedeće:
• tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika,
• nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla,
• posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla,
• upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
• upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu,
• izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini,
• obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
• čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
• oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju u dogovoru sa Nalogodavcem,
• ako je predmet sklapanja pravnog posla zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
• posrednik zadržava subjektivno pravo ne dovođenja u svezu potencijalnog kupca i/ili prodavatelja s potencijalnim kupcem i/ili prodavateljem ukoliko samostalno procijeni da se radi o neodgovornim i neozbiljnim klijentima,
• u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Nalogodavca Predugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji,Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog odjela.

ČLANAK 8.

OBVEZE NALOGODAVCA

Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:
• obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
• dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja,
• upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
• osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine,
• obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika,
• isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u postotku kojeg su stranke dogovorile od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine,
• nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

ČLANAK 9.

POSREDNIČKA USLUGA

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
• neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja,
• organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla,
• omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.
• doveo do sklapanja pravnog posla između Nalogodavca I treće strane.

ČLANAK 10.

TROŠKOVI POSREDOVANJA

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu sukladno dogovoru stranaka. Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku Agencije. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor). Naknada obuhvaća troškove fotografiranja i snimanja nekretnine, pripreme nekretnine za oglašavanje te oglašavanje na domaćim I stranim portalima, troškove posredovanja i prijepisa režija na novoga vlasnika te odvjetničke troškove u vidu izrade predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine, tabularne izjave I uknjižbe prava vlasništva. Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze navedene troškove posredovanja. O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca.

ČLANAK 11.

IZNOS POSREDNIČKE NAKNADE

Agencija Home line d.o.o. posredničku naknadu naplaćuje od kupca i od prodavatelja u iznosu od 3% svakome a na koji iznos se ne obračunava PDV. Agencija zadržava pravo u dogovoru sa strankama iznos posredničke naknade umanjiti ili ne naplatiti jednoj od stranaka.

ČLANAK 12.

Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.

ČLANAK 13.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavem.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ČLANAK 14.

Posrednik ima ugovorenu policu osiguranja profesionalne odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti Nalogodavcu ili trećim osobama prilikom obavljanja posredovanja. Za štetu koju bi Posrednik mogao prouzročiti posredovanjem najniža osigurana svota ne može biti manja od
200.000,00 kuna po jednom štetnom događaju odnosno ukupno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

ČLANAK 15.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Posrednik doveo u vezu. U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Nalogodavac ugovaraju obvezu Nalogodavca da isplati Posredniku sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

ČLANAK 16.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Kupnja nekretnine: % po dogovoru, minimalna naknada 6.000,00 kuna,
Prodaja nekretnine: % po dogovoru, minimalna naknada 6.000,00,
Najam/zakup nekretnine do 5 godina: 100% iznosa mjesečne najamnine
Najam/zakup nekretnine 5 godine i više: 200% iznosa mjesečne najamnine
Posrednička satnica sa uključenim troškovima: 200,00 kn
Ostale usluge Agencije Po dogovoru

ČLANAK 17.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 1(jedna) godine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo. Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja. Ako Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja. Ukoliko Nalogodavac sam sklopi pravni posao sa trećom osobom, dužan je u roku od 8 (osam) dana pismenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju.

ČLANAK 18.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju ukoliko je kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja Ugovora o posredovanju. Ukoliko Nalogodavac sklopi pravi posao u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora, a koji pravni posao je pretežno posljedica Posrednikovog djelovanja dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Agencija Home line d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Članak 20.

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Puli, Hrvatska.

HOME LINE D.O.O.
DAVID CETINA, direktor